Algemene verkoopsvoorwaarden Allocking BVBA

ARTIKEL 1 - TOTSTANDKOMING EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Onze offertes worden gegeven louter ten informatieve titel en zonder enige verbintenis; de gegevens in verband met afmetingen, gewichten, prestaties enz. die in onze cataloog, in de folders, in onze publicatie en/of op onze website voorkomen worden slechts bij benadering opgegeven zonder enige verbintenis ingeval van niet-conformiteit : deze specificaties maken inderdaad nooit deel uit van de overeenkomst.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Bestellingen in afwijking van huidige algemene voorwaarden binden ons derhalve slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de afwijkende bepalingen door onzentwege.

Het materiaal wordt verkocht conform de technische specificaties door de fabrikant(en) opgegeven, in de afmetingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De koper dient te onderzoeken of het aldus door hem bestelde materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor hij het bestemt, en de koper ontslaat de verkoper van elke verplichting om te onderzoeken of het materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor de koper het bestemt behoudens indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk dergelijk onderzoek aanvaard heeft.

Wij behouden ons het recht voor de constructie van het materiaal van de bestelling te wijzigen en alle nuttige verbeteringen aan te brengen. In geen geval echter mag de koper eisen dat deze wijzigingen of omvormingen zouden aangebracht worden aan het reeds bestelde of reeds geleverde materiaal.

Indien een order meerdere leveringen omvat dan geldt ten voordele van de verkoper en enkel ten voordele van hem het onweerlegbaar vermoeden dat elke levering geacht wordt een deel uit te maken van een afzonderlijk contract ; eventuele betwistingen aangaande de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper met betrekking tot een zending tasten bijgevolg de rest van de bestelling niet aan, zodat de koper enige betwisting met betrekking tot de levering niet kan inroepen teneinde aan zijn verplichtingen met betrekking tot de andere leveringen te ontsnappen.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden en zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van aanvaarding van de annulering is de koper een minimum vergoeding van 30% van het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd met een minimum van €40, onverminderd het recht van de verkoper meerdere schadevergoeding te eisen. Alsdan dienen de goederen op kosten van de koper terug aan de verkoper te worden bezorgd zonder dat deze beschadigd, noch gebruikt mogen zijn, en steeds in de originele verpakking.

De goederen teruggezonden zonder toestemming van de verkoper worden door hem geweigerd. Voor de goederen die met voorafgaandelijk akkoord van de verkoper worden terug gezonden, dient de procedure gevolgd te worden onder meer vermeld op onze website en gekend en aanvaard door de koper.

ARTIKEL 2 – LEVERINGEN

Al onze leveringen geschieden “ex-works” conform de uitgave 2010 van de Incoterms. Het ter beschikking stellen zal gebeuren zodra het materiaal is geïndividualiseerd en de koper zal hiervan op de hoogte worden gebracht per gewone brief of telefax of e-mail  met opgave van de termijn binnen dewelke hij de goederen moet afhalen.

Bij laattijdige afhaling kunnen de opslagkosten worden gefactureerd à rato van 0,5% van het totaal orderbedrag exclusief BTW, per dag vertraging.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij schriftelijk anders bepaald, voor rekening van de koper.

Indien de Incoterm (2010) “delivery duty paid” voorkomt op de bestelbon en deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werd aanvaard, zal de koper de goederen op zijn kosten en risico afladen, en in geval van schade of verlies zal de koper dienen te protesteren t.a.v. de vervoerder met kopie aan de verkoper, binnen de termijn en conform de vorm voorgeschreven door de op het transport toepasselijke wetgeving, en de koper zal eveneens al de tegensprekelijke vaststellingen moeten laten doen die door deze wetgeving worden vereist. Bij gebreke aan dergelijk protest en/of deskundige vaststelling m.b.t. de omvang van de schade, bestaat tussen de koper en de verkoper het onweerlegbaar vermoeden van de aanvaarding door de koper van de goederen.

Indien de Incoterm (2010) “carriage paid to” voorkomt op de bestelbon en deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werd aanvaard, gaat het risico voor verlies en beschadiging over op de koper op het ogenblik van de overhandiging van de goederen aan de eerste vervoerder. De verkoper dient geen verzekering af te sluiten voor het transport. De verkoper zal de kostprijs voor het transport afzonderlijk doorrekenen aan de koper. Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De transportprijs per deellevering zal door de verkoper worden aangerekend.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering geeft aan de koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verpakkingskosten zijn altijd ten laste van de koper, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na levering of afhaling van de goederen wordt de koper eigenaar van de verpakking. De koper staat in voor de afvoer/sortering/verwerking van deze verpakking zonder dat hij hiervoor enig verhaal op de verkoper kan uitoefenen. Deze regeling geldt niet voor de europaletten, die aan de verkoper dienen terugbezorgd te worden.

ARTIKEL 3 – AANVAARDING VAN HET MATERIAAL EN ZICHTBARE & VERBORGEN GEBREKEN

Behoudens anders vermeld in huidige voorwaarden dienen klachten betreffende zichtbare gebreken en/of de conformiteit van het verkochte materiaal ten laatste vijf werkdagen na ontvangst van het materiaal ingediend te worden en dit d.m.v. een aangetekend en gemotiveerd protest vooraleer het materiaal op enigerlei wijze in gebruik wordt genomen. Indien dergelijke klachten worden geuit nadat het materiaal is afgehaald, zal de koper dienen aan te tonen dat de zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aanwezig waren op het ogenblik van afhaling. In geen enkel geval mag een dergelijke klacht voor de koper een voorwendsel zijn om de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren conform de termen van de bijzondere of algemene voorwaarden. Klachten betreffende de zichtbare gebreken en/of de conformiteit van het verkochte materiaal geuit bij laattijdige afhaling zijn niet ontvankelijk.

Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de zes maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de acht werkdagen na het vaststellen van het gebrek. Bewijslast van de tijdigheid rust op de koper.

De procedure voor het terugzenden van goederen is vermeld op de website.

Bij tijdige klachten, verbindt de verkoper zich om de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen, te herstellen of te crediteren, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade zoals depannage, immobilisaties, personenongevallen of schade aan goederen van de koper of derden enz. De koper zal de verkoper vergoeden voor verplaatsings- en verblijfskosten buiten België.

Bij discussie over het bestaan van enig gebrek, laat de verkoper het materiaal onderzoeken, het resultaat van dit onderzoek is bindend voor partijen. De kosten verbonden aan dit onderzoek worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Bij discussies waarbij de kost van de herstelling of de vervanging €10.000 overstijgt, stellen partijen in onderling overleg een deskundige aan en verloopt het onderzoek tegensprekelijk. Ook hier wordt de kosten verbonden aan dit onderzoek gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld en zijn de vaststellingen bindend.

Hoger vermelde procedure kan niet toegepast worden wanneer, onder meer één van volgende situaties zich voordoen;

  • De koper niet bewijst dat hij het materieel bij de verkoper heeft gekocht,
  • De koper heeft zelf, zonder toelating/instructie van de verkoper herstellingen/wijzigingen aangebracht,
  • Het materiaal werd oneigenlijk gebruikt en/of slecht of verkeerd onderhouden,
  • Het serienummer of typenummer is afgedekt, veranderd of verwijderd,
  • Het gebrek werd veroorzaakt door een ongeval, diefstal,
  • enzovoort.

Klachten op basis van verborgen gebreken zullen in geen geval een reden vormen om de koop te ontbinden, behalve wanneer het gebrek het onmogelijk maakt het materiaal te herstellen of te vervangen. In dit laatste geval kan de overeenkomst op verzoek van de koper ontbonden worden zonder dat hij aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

De koper zal de verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van derden t.o.v. de verkoper voor schade veroorzaakt door de gekochte goederen, zelfs in geval van zichtbare of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout van de verkoper.

ARTIKEL 4 – BETALINGEN EN VOORSCHOTTEN

Al onze prijzen zijn prijzen “ex-works” behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Elke verhoging van de tolrechten en de B.T.W.-tarieven evenals van andere lasten en taxen, toepasselijk op de verkoop en ingevoerd na de totstandkoming van de overeenkomst, is ten laste van de koper, zelfs indien een prijs “tax inclusief”, was overeengekomen.

Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel, zelfs indien zij in de woonplaats van de koper worden geïnd om het deze laatste gemakkelijk te maken of indien wissels in circulatie worden gebracht. Behoudens bijzondere volmacht hiertoe hebben onze agenten en afgevaardigden geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam te innen. Onze facturen zijn netto contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen. Het is de koper niet toegelaten schuldvergelijking toe te passen dan met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een bijzondere ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd voor de op de vervaldag niet geïnde sommen, met als minimum de wettelijke rentevoet dan wel de nalatigheidsintrest conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De keuze voor de toe te passen interest in bovenstaand geval behoort enkel toe aan de verkoper. Bovendien wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde saldo van onze facturen, in geval van laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling zal worden verhoogd met de forfaitair bepaalde schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag. Deze percentages moeten worden berekend op de verschuldigde sommen en de nog te vervallen sommen in geval betalingstermijnen werden toegestaan.

In geval van gerechtelijke invordering zal naar keuze van de verkoper, de klant gehouden zijn tot de betaling van hetzij voormelde schadevergoeding van 10%, hetzij van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, waaronder de erelonen en kosten van de advocaat van de verkoper.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden al de andere facturen van de verkoper aan de koper onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op andere rechten onder huidig algemene voorwaarden. Zo onder meer behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Het trekken en/of aanvaarden van wissels, of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3 moet in geval van betwisting de factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst bij gebreke waaraan de factuur onweerlegbaar wordt geacht aanvaard te zijn.

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSRECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

De verkoper behoudt het eigendom van alle modellen, fabrieks- en handelsmerken, octrooien, tekeningen en schetsen waarvan dus enkel het gebruik door de koper persoonlijk wordt toegelaten. Eveneens behoudt de verkoper ten allen tijde en zonder enige uitzondering alle eigendomsrechten van de industriële software; de koper verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten. Het risico gaat over op de koper vanaf de contractsluiting. De koper ontzegt zich bijgevolg het recht om het materiaal te verkopen, te verhuren, in pand te geven of er op gelijk welke wijze ook over te beschikken, en/of er enige verandering aan aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen.

Indien de koper bij één of andere van zijn schuldeisers om uitstel verzoekt, zijn schuldeisers oproept, failliet wordt verklaard, indien de koper één van de facturen van de verkoper op de vervaldag niet betaalt, of indien blijkt dat de koper één van zijn hoofdverbintenissen onder huidige of andere overeenkomsten met de verkoper t.o.v. de verkoper niet zal nakomen of er risico bestaat dat deze verbintenis niet door hem zal worden nagekomen, zelfs wanneer deze verbintenis nog niet opeisbaar is geworden, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn door de faling of door een beslag of door het enkele feit van de notificatie per aangetekend schrijven, telefax van de verkoper waarbij deze op de ontbinding beroep doet en verbindt de koper er zich toe om het materiaal binnen de 24 uur aan de verkoper te restitueren en machtigt de koper de verkoper ertoe van het materiaal bezit te nemen zonder enige ander rechtsvorm. Bovendien heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de koopprijs onverminderd het recht van de verkoper meerdere schadevergoeding te eisen.

Indien de koper toelating vraagt tot een gerechtelijke reorganisatie conform de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zullen de verbintenissen van de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst worden door het enkel feit van de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders door de verkoper bevestigd, heeft de verkoper de verkochte materialen niet in stock en dienen deze door de verkoper te worden aangekocht. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de vernietiging van de verkoop op verzoek van de koper, zelfs indien zij gerechtelijk wordt vastgesteld, de verkoper slechts kan verplichten tot teruggave van de gestorte voorschotten met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

Komt de verkoper één van zijn verplichtingen niet na, dan is hij daarvoor niet aansprakelijk indien hij aantoont, dat de tekortkoming te wijten is aan omstandigheden die hij naar de bedoeling van partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet gehouden was in aanmerking te nemen, te vermijden of te boven te komen.

Blijkt niet wat partijen hebben bedoeld, dan moet er worden gelet op de bedoeling die redelijke personen van gelijke hoedanigheid in dezelfde omstandigheden gewoonlijk hebben. Zijn de omstandigheden van die aard dat ze slechts een tijdelijke niet-nakoming ten gevolge hebben, dan is de verkoper niettemin voorgoed van haar verplichting ontslagen, wanneer nakoming ervan als gevolg van het uitstel zo grondig in betekenis is veranderd, dat zij nakoming van een geheel ander verplichting zou opleveren dan bij de overeenkomst was bedoeld.

De omstandigheden dienen niet onvoorzienbaar of onvermijdelijk te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, noch dient hierdoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk te zijn geworden. Als dergelijke omstandigheden worden door partijen  aanvaard, zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: elke wijziging van de fabrikantenprijs, van de grondstoffenprijzen, van de wisselkoersverhoudingen, van de koers van vreemde munten waarin materiaal of delen van materiaal worden aangekocht t.o.v. de Euro en meer in het algemeen wijzigingen aan al die elementen die de aankoopprijs van de goederen bepalen, waardoor deze aankoopprijs met meer dan 3% stijgt tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de levering van het materiaal conform huidige voorwaarden.

In geval van niet-levering door de fabrikanten of door de leveranciers van de verkoper, daden van de overheid, uitvoer- invoer- of doorvoerverboden, stakingen, oproer, oorlog of oorlogsgedrag, mobilisaties, epidemieën, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal of transport, machinebreuk, brand, lock-out, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden of belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering te vertragen, ernstig te bemoeilijken of de kosten van de uitvoering te verhogen met meer dan 3%, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de koper enige schadevergoeding kan eisen.

ARTIKEL 7 – HERSTELLINGEN

De herstellingen geven geen enkel recht op garantie behalve bij uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst.

ARTIKEL 8 – VERZAKING

Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 9 – BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten ( Weens Koopverdrag, CISG, Wenen 11 april 1980) en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

Bij geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De geschillen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, zullen behandeld worden door het Vredegerecht van het kanton waar de verkoper zijn maatschappelijke zetel heeft.

Deze toekenningen van bevoegdheid zijn uitsluitend gedaan in het voordeel van de verkoper die steeds afstand kan doen van deze bepaling.